ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR SLAPUKŲ NAUDOJIMAS 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 MB Rikota, įmonės kodas 303139677, buveinės adresas – Šilutės pl. 2-9, Klaipėda, telefono nr. 8670 64474 yra el.parduotuvės www.smagukepti.lt savininkas ir įregistruotas asmens duomenų valdytojų valstybės registre valdytojas, kuriam priskirtas identifikacijos nr. P6079.

1.2  Šios asmens duomenų tvarkymo taisyklės reglamentuoja MB Rikota el. parduotuvės smagukepti.lt (toliau – el.parduotuvės arba Pardavėjo) kliento (toliau - Kliento, Pirkėjo) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

1.3 Pirkėjo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato el.parduotuvės asmens duomenų tvarkymo taisyklės, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

1.4 Pirkėjų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai.

2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

2.1 Duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai.

2.2 Duomenys yra tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami, o netikslūs ar neišsamūs duomenys ištaisomi ar papildomi, o jei reikia, sunaikinami arba sustabdomas jų tvarkymas.

2.3 Duomenys yra tapatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti.

2.4 Duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

3.1 Klientas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia registracijos arba pirkimo metu, būtų tvarkomi remiantis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.

3.2 Klientas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir, jam paprašius, reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius savo asmens duomenis.

3.3 Kliento prašymu, jo asmens duomenų rinkimas gali būti sustabdytas bei duomenys ištrinti. Tokiu atveju klientas turi kreiptis el. paštu ar telefonu su prašymu sunaikinti saugumus asmens duomenis ir asmens duomenų valdytojas nedelsiant, per 1-2 darbos dienas, turi kliento prašymą patenkinti.

3.4 Klientas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys yra surinkti bei kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus.

3.5 Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Kliento, kuris daro užsakymą elektroninėje parduotuvėje, teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Kliento asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą interneto parduotuvės užsakymo metu nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Klientas darydamas užsakymą gali pareikšti savo sutikimą/nesutikimą dėl jo asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslams. Tai jis padaro pažymėdamas (sutinku, kad jo asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais) arba nepažymėdamas varnelės (nesutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais). Pardavėjo siunčiamuose naujienlaiškiuose kliento nurodytu el. paštu yra sudaryta galimybė naujienlaiškio atsisakyti (naujienlaiškio pabaigoje yra pasirinkimas: „atsisakyti“ – paspaudęs klientas daugiau nebegaus naujienlaiškio).

3.6 Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Kliento asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekes, prekių pristatymo arba kitas, su Kliento užsakymo vykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

3.7 Klientas darydamas užsakymą ar registruojantis sutinka su prekių pirkimo - pardavimo taisyklėmis, kurių 2.5 punktas nusako, kad patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo smagukepti.lt internetinėje parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

3.8 Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.

3.9 Kliento duomenys yra saugomi 1 metus nuo paskutinio prisijungimo prie el.parduotuvės. Po šio termino kliento duomenys yra sunaikinami.

4. INFORMACIJOS PATEIKIMAS IR PERDAVIMAS

4.1 Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Pardavėjaui yra pateikiami elektroniniu paštu [email protected] tarba raštu kontaktuose nurodytu adresu.

4.2 Atsakymą Pardavėjas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenzija.

4.3 Pardavėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti šias Taisykles, apie tai pranešdamas Interneto svetainėje.

4.4 Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo el. parduotuvėje dienos.

4.5 Jeigu Klientas nesutinka su Taisyklių pakeitimais ar papildymais, apie tai jis turi raštu informuoti Pardavėja ir reikalauti, jog Kliento asmens duomenys būtų sunaikinti arba sustabdytas jų rinkimas. Jei Klientas po Asmens duomenų tvarkymo taisyklių pakeitimo raštu neišreiškia nesutikimo, laikoma, jog Klientas visiškai sutinka su taisyklių pakeitimais.

5. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

5.1 Slapukas (ang. cookie)– mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į asmens kompiuterį, kad būtų galima atskirti asmens kompiuterį, naršyklės tipą ir matyti asmens veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja asmens naršyklę kiekvieną kartą asmeniui apsilankius interneto svetainėje. Slapukai neleidžia įsiminti asmeninės informacijos (tokios kaip asmens vardas ir adresas). Svetainėse slapukai naudojami, siekiant vesti statistiką, tokią kaip asmenų apsilankymų interneto svetainėje skaičius ir srautas. Tokia informacija nebūna susieta su asmenine informacija. Asmuo gali bet kada išjungti slapukų naudojimą, tačiau be slapukų kai kurios interneto svetainės smagukepti.lt funkcijos gali neveikti arba veikti netinkamai.

5.2 Slapukai naudojami el. parduotuvės krepšelio formavimui (svetainės pagrindinei veiklai vykdyti) ir el.parduotuvės lankytojų statistiniams duomenims skaičiuoti. Naudojantis el.parduotuve, iš kliento gali būti pareikalauta atlikti registraciją tam, kad jis galėtų užsakyti prekes. Tokiu atveju Kliento reikalaujama pateikti asmens duomenis (tokius kaip vardas, el. pašto adresas, telefonas ir pan.). Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra visais teisėtais būdais naudotis visa asmens pateikta informacija ir duomenimis, kuriuos asmuo pateikia atlikdamas registraciją arba kitais būdais. Slapukas, krepšelio formavimui, sukuriamas, kai vartotojas įkelia prekes į krepšelį, o Ištrinamas, kai vartotojas uždaro (atsijungia) svetainės langą (baigia sesiją).

5.3 Galite leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galite pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei norite nepriimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Paskaitykite savo naršyklės instrukcijas ar tiesiog sužinokite daugiau apie šias funkcijas. Jei pasirenkate nepriimti slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis dalimi šios el.parduotuvėsfunkcijomis.

5.4 Duomenų subjekto sutikimo nereikia, jei slapukai yra naudojami el. parduotuvės pirkėjo pasirinktų prekių krepšeliui formuoti ir pan. Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba.

5.5 Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.


Prekių nėra

Pasirinksite vėliau Pristatymas
0,00€ Viso

Apmokėti